Mokumtv’s Blog
Just another WordPress.com weblog

May
17

Al in 1566 en 1569 probeerde Willem van Oranje contacten met het Osmaanse Rijk te leggen. Istanbul had niet de geringste belangstelling voor het rebellenprinsje. Willems pogingen bleven dan ook zonder succes. Tussen 1579 en 1582 reisden vertegenwoordigers van grootvizier Sokollu Mehmet Paşa (1506-1579) diverse keren van Constantinopel naar Antwerpen. De sultan had besloten subsidies te verstrekken aan de Nederlandse opstand tegen Spanje onder het moto ‘steun aan de vijand van de vijand’. Ook kwamen er directe handelscontacten tot stand. In Antwerpen werd een ‘Turkse’ stapelplaats gevestigd.

Drie jaar later, in 1585, na de val van Antwerpen, waren door de sluiting van de Schelde de Noordelijke- en de Zuidelijke Nederlanden economisch verdeeld. Zuid-Nederlandse kooplieden vestigden zich vervolgens in en rond de handelshavens van de Levant, ook bekend als de ‘schalen van de Levant’, om van daaruit de handel voort te zetten. De Venetianen, Fransen en Engelsen onderhielden op dat moment reeds diplomatieke betrekkingen met het Osmaanse Rijk. De Nederlandse schippers en kooplieden waren aangewezen zich onder bescherming van een andere natie te plaatsen. Zo stelden zij zich onder Franse dan wel Engelse protectie.

De buitenlandse protectie strekte zich echter niet uit tot de open zee rondom het Osmaanse Rijk. Vooral in de Middellandse Zee werd, ter hoogte van de Noord-Afrikaanse kust, een groot aantal Nederlandse koopvaarders geplunderd door Osmaanse kapers, de ‘Barbarijse Zeerovers’. Veel Nederlanders werden hierbij krijgsgevangen genomen.

In 1604, na de verovering van Sluis door Maurits van Nassau (1567-1625), viel een Spaans galei-eskader in zijn handen. Onder de galeislaven bevond zich een groot aantal moslims. De Staten-Generaal besloten hen in vrijheid te stellen zonder losgeld te eisen. Bovendien kregen ze een gratis overtocht naar Noord-Afrika aangeboden op de schepen die in 1605 een Nederlands gezantschap naar Marokko vervoerden. Het betreffende gezantschap kreeg in Marokko geen Nederlanders vrij, maar dit incident trok wel de aandacht van de Turkse autoriteiten in Constantinopel.

Zes jaar later ontvingen de Staten-Generaal een brief van Khalil Paşa (1570-1629), de Kapudan Paşa of Groot-Admiraal van de Osmaanse vloot. Namens het hof van de sultan bevestigde deze bewindsman in dank de repatriëring van een aantal van de in Sluis bevrijde ‘Turken’. Voorts bevatte de brief de uitnodiging om een ambassadeur naar Istanbul te zenden om de handelsbetrekkingen formeel te regelen en vriendschap te sluiten.

In 1611 (400 jaar geleden), vertrok Cornelis Haga uit Nederland en arriveerde na een 6 maanden op 14 maart 1612 in Istanbul.

In de eerste jaren na de aanstelling van Cornelis Haga als gezant in Constantinopel wordt in zijn correspondentie met de Staten-Generaal een paar maal verwezen naar de schaal of handelshaven te Smyrna (Izmir). Daaruit valt af te leiden dat er enkele Nederlandse handelshuizen in Smyrna gevestigd waren. Tegen het midden van de zeventiende eeuw trad er een plotselinge groei in de Nederlandse handel met Izmir op. Leidse kooplieden gingen op tamelijk grote schaal laken naar de Levant exporteren en haalden daar vooral angorawol en ruwe en gesponnen katoen voor terug. Nederland stuurde Leids laken in een bonte mengeling van kleuren, geschikt voor Osmaanse kledij. Uit Izmir kwamen de kleurechte Levantijnse rode katoenen garens, geverfd met een voor Europeanen onbekende techniek. Verder werd in Nederland door een Armeniër de techniek van het katoen bedrukken geïntroduceerd. Deze techniek kwam oorspronkelijk uit India. De snel opkomende katoendrukkerij moet de vraag naar grondstoffen, voornamelijk katoen gestimuleerd hebben. De handel nam toe en het aantal Nederlandse handelshuizen in Izmir groeide naar vijftien stuks.

Voor de Nederlandse kooplieden werd het belangrijk dat er een zeer bekwaam persoon als consul werd aangesteld die hun handelsbelangen kon beschermen en verdedigen. Terwijl tot die tijd door Haga en zijn opvolgers het consulaatschap te Izmir aan vreemdelingen was opgedragen, trad tussen 1650 en 1660 het verlangen aan de dag om een landgenoot aan te stellen. In de loop van het jaar 1656 werd door de Staten-Generaal het besluit genomen om een Nederlander aan te stellen als consul. Michiel du Mortier werd als eerste Nederlandse consul aangesteld voor een periode van drie jaar. Hij was een Leidenaar, die in Izmir tot die tijd handel gedreven had en onder de andere kooplieden vrienden, maar ook vijanden had.

Uiteindelijk keerde tegen het einde van Du Mortiers ambtstermijn bijna de gehele Nederlandse gemeenschap in Smyrna zich tegen hem. Hij werd in 1660 vervangen door Gerard Smits, afkomstig uit Amsterdam.

De Nederlandse kooplieden waren afhankelijk van elkaar. Er bestond zelfs een vrij sterke band tussen de verschillende Levantijnse families. Zij vormden een gemeenschap met een eigen bestuur en een eigen rechtspraak. Hun samenhorigheid werd nog versterkt door een groot verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van elkaar. Dit kwam doordat de Turkse autoriteiten de gehele gemeenschap verantwoordelijk stelden voor de vorderingen die zij meenden te hebben op individuen binnen de Nederlandse gemeenschap. Op deze wijze werden de avanieën, een soort boetes, niet persoonlijk maar gezamenlijk gedragen. Door geschenken aan te bieden aan Turkse hoogwaardigheidsbekleders telkens wanneer een nieuwe ambassadeur of consul zijn ambt aanvaardde, probeerde men in hun gunst te komen en trachtte men deze avanieën te voorkomen. Hiervoor was geld nodig en daarom riep men een fonds in het leven ‘tot het afhouden der avanias en andre voorvallende swaricheden, het doen van de nodige presenten, als ook tot mainctenu en onderhout van de publicque ministers’. Het was de ambassade- of consulaatkas waarin ieder twee procent stortte van de waarde van alle in- en uitgaande goederen. Het beheer van deze kas was in Izmir opgedragen aan de consul, die werd bijgestaan door de thesaurier en drie assistenten. De Directie van de Levantse handel te Amsterdam had de controle over dit fonds.

Ook op diplomatiek gebied ging het de Nederlanders voor de wind. In 1725 werd Cornelis Calkoen (1696-1764) door de Staten-Generaal tot ambassadeur te Constantinopel benoemd. Sinds 1702 zat vader Nicolaes in de Directie van de Levantse Handel. Cornelis Calkoen leek in meerdere opzichten op zijn verre voorganger Haga. Beiden waren bij het aantreden als ambassadeur betrekkelijk jong en vrijgezel. Ze hadden in Leiden rechten gestudeerd en hielden er in Constantinopel eenzelfde levensstijl op na. Ook hun ambtelijke werk was vergelijkbaar: de bevordering van de Nederlandse handelsbelangen. Evenals Haga vestigde Calkoen een aantal nieuwe consulaten. Door de uitbreiding van het consulaire netwerk wist hij een groot aantal kooplieden van Osmaanse protectiedocumenten, berâts, te voorzien. De bevoegdheid tot het verstrekken van deze protectiedocumenten was door de sultan in de capitulaties vastgelegd. De houder van een berât viel onder de rechtsmacht van de betreffende Chef de Poste of consul en genoot bovendien de belastingvoordelen die in de capitulaties waren vastgelegd. Beide aspecten waren bijzonder aantrekkelijk voor niet-islamitische onderdanen van de sultan, zoals Grieken, Armeniërs en Joden. De uitbreiding van de handel in de eerste helft van de achttiende eeuw verhoogde de vraag én de prijs van dergelijke protectiedocumenten. Volgens Calkoen verstrekte het hof van de sultan deze patenten volstrekt willekeurig, afhankelijk van de achting die een ambassadeur bij de betreffende ambtenaren genoot. Ook de kosten varieerden dienovereenkomstig. De bevoegdheid tot verstrekking van deze berâts schiep voor Calkoen de mogelijkheid om zijn inkomen aanzienlijk te vergroten. Ook zijn opvolgers wisten de mogelijkheid, om door de verkoop van berâts hun inkomen aan te vullen, goed te benutten

Advertisements
May
17

Op 14 maart 1612 arriveert na een reis van een half jaar het gezantschap olv Cornelis Haga veilig in Istanbul. De Franse en de Venetiaanse ambassadeurs stellen dat de Nederlanders slecht Spaanse rebellen waren. Die waren echter op uitnodiging van Khalil Pasa, de Osmaanse minster van marine.  De uitnodiging leidde in 1610 tot drukke besprekingen in de Staten Generaal. Even eerder was er een wapenstilstand voor 12 jaar tussen Nederland en Spanje afgesloten. Raadspensionaris Johan van Oldenbarneveld ondertekende eigenhandig het capitulatievoorstel aan de sultan.

In Istanbul was het marineminister Khalil die Haga wegwijs maakt in het protocol. Ook stelt hij een van zijn tolken, de van origine Venetiaanse Paulo Antonio Bon ter beschikking van de Hollanders.

Op 6 juli 1612 krijgt Haga het circa drie meter lange sultansdecreet overhandigd.

May
16

In 2012 vieren we het 4de eeuwfeest van de Nederlands-Turkse relatie.
Na de succesvolle samenwerking tussen UNESCO, de UTDE, MokumTV en Turkevi bij de viering van het 800ste geboortejaar van Mevlana Rumi, slaan deze organisaties opnieuw de handen ineen om van 2012 een gedenkwaardig jaar te maken.

In 1612 ontving de dan 22 jarige Osmaanse Sultan Ahmed I de eerste gezant van de Republiek van de Nederlandse Provinciën, Cornelis Haga.
De Turkse sultan verleend de Hollanders een reeks voorrechten, zoals
et recht om onder eigen jurisdictie handel te drijven in het Osmaanse Rijk, vrijstelling van bepaalde belastingen, en een beperkt zelfbestuur.
De Schiedammer Cornelis Haga wordt hoofd van de Hollandse missie in Istanbul en er worden door hem tal van consulaire posten in de belangrijkste havens en handelscentra binnen het Osmaanse Rijk opgericht: Patras, Thessaloniki, Athene, Gallipoli, Izmirt, Aleppo, Sidon, Dairo, Tunis en Algiers.

May
14

Door de video’s van hardhandig politieoptreden tijdens de G20-protesten en de dood van een onschuldige krantenverkoper hebben ook de Britten steeds minder vertrouwen in de politie. Zelfs mensen die nog nooit in aanraking zijn gekomen met de politie, ‘fatsoenlijke’ mensen uit de middenklasse, stellen ook in Engeland het optreden van de politie en hun almaar toenemende bevoegdheden ter discussie.

De roep om het leger in te zetten om het politienest eens flink uit te ruimen is een geliefd onderwerp van gesprek. Slechts 52 procent zei de politie nog ‘een klein beetje te vertrouwen’ als het gaat om het onderzoeken van de incidenten of in het voorkomen van gewelddadigheden in de toekomst. In dezelfde opiniepeiling keurt 59 procent het handelen van de politie tijdens de G20-protesten af.

Dat de Britse politie nog enigszins vertrouwd wordt door de Britten is te danken aan de propaganda voor de “bobby on the beat, (Oom wijkagent) in de populaire televisieserie ‘Dixon of Dock Green’, die tussen 1955 en 1976 op de BBC liep. In Nederland hadden we ‘Bromsnor’, die goedaardig en menselijk de landloper Zwiebertje in de gaten hield.

Het gebrek aan vertrouwen lijkt mede te worden veroorzaakt door de wijze waarop de politie zich gedraagt en kleedt.
Net als in Nederland volgt ook Engeland de Amerikaanse politiemode. Die kende Europa alleen als ‘fetisj’ in SM-kringen, waar het spannend werd gevonden om er zo dreigend mogelijk uit te zien. Dankzij bivakmuts, zware laarzen, high-tech helmen en automatische wapens ziet zelfs het ielste kantoormeisje van een Veluws politiebureau er als Rambo XVI uit. Zo uitgedost kun je natuurlijk niet gewoon aanbellen. Laat staan dat je na de deur te hebben ingetrapt een keurig ondertekend ‘bevel tot huiszoeking’ laat zien.

Vandaar dat veel politieagenten in Engeland voor ze een deur rammen, zogeheten ‘poppers’ snuiven om agressiever te worden. Wat dat betreft was Nederland de Britten voor. Al jaren geleden was er commotie om publiciteit dat de Amsterdamse politie heel wat sterkere middellen snoof dan ‘poppers’.

De Britse politie arresteerde eerder dit jaar een conservatief Lagerhuislid, die per email gelekte documenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken had ontvangen. Volgens de politie had hij daarmee de nationale veiligheid in gevaar gebracht. Het openbaar ministerie verwees de aanklacht naar de prullenbak en de politie moest het herstel aan de vernietigde ingang van de woning van het Lagerhuislid betalen.

De politie kon wel gewoon door blijven gaan in alle emails te snuffelen. Als onderdeel van de extra bevoegdheden die ze wisten te verwerven.
Aan het oplossen van zogeheten ‘straat-criminaliteit’ komen je dan ook nauwelijks toe. Tenzij je het in bezit hebben van een halve gram cannabis opblaast tot ‘major crime’ en dit aan de niets vermoedende minder begaafde media-mensen weet te verkopen als ‘drugs’.

De politie boekt ook successen. Zo steeg het aantal aanhoudingen na fouilleren onder de antiterreurwet gigantisch met 215 procent in 2007-2008. Teleurstellend was evenwel dat slechts 6 op de 10.000 aanhoudingen die de politie deed leidde tot een daadwerkelijke arrestatie. Waaronder een groep Oostenrijkse toeristen. Die werden gearresteerd omdat ze foto’s van stadsbussen hadden gemaakt. De politie dwong hen om al hun vakantiekiekjes te vernietigen, omdat die door terroristen gebruikt zouden kunnen worden.

Agenten mogen om diezelfde reden niet meer worden gefotografeerd of gefilmd. Zo garanderen ze hun eigen ongecontroleerd handelen, want ze zijn al onherkenbaar met al die camouflage-make-up, bivakhoeden en jungle-boots.

‘Het aardige imago van de bobby zonder wapen en veel speciale bevoegdheden is een mythe, waarvan ik niet begrijp dat die nog bestaat’, zegt politiedeskundige Robert Reiner van de London School of Economics. Het is volgens hem ‘een weloverwogen maaksel uit het begin van de negentiende eeuw om het enorme publieke wantrouwen tegenover de politie te overwinnen.’
Dat is dan een tijdje gelukt.
Het publiek vertrouwen in de politie van Nederland was al tot het absoluut dieptepunt sinds de Tweede Wereldoorlog gedaald. Mede door het zinloos en overbodig brutale binnenvallen bij coffeeshops door zogeheten hitteams en de zielige heksenjacht die de politie maakt op planten als cannabis. In elke coffeeshop gewoon en legaal te koop.

May
13

Amsterdam – In stadsdeel Osdorp is in de nacht van dinsdag op woensdag een politieauto in brand gestoken. Het gaat om een dienstwagen van politiebureau Meer en Vaart. De brand werd rond een uur ’s nachts ontdekt. Binnen korte tijd was het vuur geblust, maar de schade bleek groot. Hoewel niet zeker is of ze iets met de brand te maken hebben, werden er meerdere kandidaat-verdachten in de buurt van het bureau opgepakt.

May
13

AMSTERDAM – Hoewel het in iedere coffeeshop legaal te koop is, heeft de KNVB verdediger Purrel Fränkel van De Graafschap voor een maand geschorst. Omdat hij enkele dagen voor het thuisduel tegen Ajax op 21 december met wat vrienden een joint had opgestoken.

Fränkel werd betrapt na de wedstrijd tegen Ajax. De speler krijgt ook nog eens een ‘passende straf’ van De Graafschap zelf, meldt de club heel hypocriet.Purrel Fränkel: ‘Ik heb me nooit beziggehouden met stimulerende middelen die mijn prestaties zouden moeten bevorderen. Ik was mij er niet van bewust dat dit onder verboden en stimulerende middelen valt.’

Dat doet het ook niet: het middel is NIET verboden en gewoon in elke coffeeshop te koop als je ouder dan 18 jaar bent. Dat de KNVB cannabis als een stimulerend middel beschouwd, bewijst dat het daar zulthoofden zonder verstand van hasj en wiet zijn. De Doetinchemse voetbalclub kwam maandag zelf naar buiten met het nieuws dat Purrel een jointje had gerookt. Niet vreemd met een kleine miljoen blowers in Nederland. Behalve dan voor die Koninklijke Nederlandsche Voetbal Bond. Tja, je bent Koninklijk. Iedereen weet dat de Oranjes hun familie-kapitaal danken aan de opium- en slavenhandel.

May
10

 

Nederwiet vernietigd richtmicrofoon Wietcopter 
tijdens Cannabis Bevrijdingsdag 2009
Begeleid door her rustgevende geronk van de Wietcopter van de politie, vierde ook de afdeling Westerpark afgelopen zaterdag de Cannabis Bevrijdingsdag op het museumplein. De beelden van de Wietcopter bleken door bezitters van de nieuwste mobieltjes tot aan het eind van de Willemsparkweg goed te volgen. De signalen bleken vrij eenvoudig via het mobieltjes live-stream op internet te kunnen worden gezet.
Omdat de mini-helikopter naast camera’s ook een soort “neus” aan boord heeft die op vijftig kilometer afstand een wieplant kan ruiken, zullen de wietbestrijdingsacties van de Nederlandse politie met de Wietcopter live over de hele wereld te volgen zijn. Vooral de blowende Nederlandse belastingbetaler kan dan zien aan welke leuke technieken de politie al onze miljarden besteed. Wie wil er niet live getuigen zijn hoe middels het magnetron-kanon binnen 1 kwartier zeven planten dwars door het dak kunnen worden verdelgd. En dat voor het koopje van nog geen 34.000 euro per plant, zo berekende experts. Bovendien zouden het weleens heel historische beelden kunnen worden, nu ook Obama een blower blijkt te zijn en California de hennepteelt vrij wil geven, zodat de politie kan worden ingezet om de criminalteit te bestrijden. Senator Schwarzenegger vond ook dat politie en justitie moeten stoppen een onschuldig kruid te criminaliseren. 
Op het museumplein kwam een ernstige tekortkoming van de Wietcoper aan het licht. De richtmicrofoons bleken niet bestand tegen het basloopje van het nummer Nederwiet, gezongen door niemand minder dan Joost Belinfante (Doe Maar, CCC Inc.). De mensen op het museumplein beleefde de climax van een zeer geslaagde Cannabis Bevrijdingsdag, de mensen die de manifestatie via de Wietcopter-beelden volgden, kregen inplaats van Belinfante en the Low Bugetarians een bromtoon te horen. Een klacht bij het Openbaar Ministerie (OM), die heeft meebetaald aan de ontwikkeling van dit politie-speeltje, lijkt dan ook op zijn plaats. Het zou de uitzendingen van de Wietkopter ten goede komen, als er wat minder neurotisch zou worden geschakeld tussen normaal beeld en infra-rood.

Begeleid door her rustgevende geronk van de Wietkopter van de politie, vierde ook de afdeling Westerpark afgelopen zaterdag de Cannabis Bevrijdingsdag op het museumplein. De beelden van de Wietcopter bleken door bezitters van de nieuwste mobieltjes tot aan het eind van de Willemsparkweg goed te volgen. De signalen bleken vrij eenvoudig via het mobieltjes live-stream op internet te kunnen worden gezet.

Omdat de mini-helikopter naast camera’s ook een soort “neus” aan boord heeft die op vijftig kilometer afstand een wieplant kan ruiken, zullen de wietbestrijdingsacties van de Nederlandse politie met de Wietkopter live over de hele wereld te volgen zijn. Vooral de blowende Nederlandse belastingbetaler kan dan zien aan welke leuke technieken de politie al onze miljarden besteed. Wie wil er niet live getuigen zijn hoe middels het magnetron-kanon binnen 1 kwartier zeven planten dwars door het dak kunnen worden verdelgd. En dat voor het koopje van nog geen 34.000 euro per plant, zo berekende experts. Bovendien zouden het weleens heel historische beelden kunnen worden, nu ook Obama een blower blijkt te zijn en California de hennepteelt vrij wil geven, zodat de politie kan worden ingezet om de criminalteit te bestrijden. Senator Schwarzenegger vond ook dat politie en justitie moeten stoppen een onschuldig kruid te criminaliseren. Gelukkig kan de Wietkopter ook worden ingezet bij terrorisme bestrijding.

Op het museumplein kwam een ernstige tekortkoming van de Wietkopter aan het licht. De richtmicrofoons bleken niet bestand tegen het basloopje van het nummer Nederwiet, gezongen door niemand minder dan Joost Belinfante (Doe Maar, CCC Inc.). De mensen op het museumplein beleefde de climax van een zeer geslaagde Cannabis Bevrijdingsdag, de mensen die de manifestatie via de Wietkopter-beelden volgden, kregen inplaats van Belinfante en the Low Budgetarians een bromtoon te horen. Een klacht bij het Openbaar Ministerie (OM), die heeft meebetaald aan de ontwikkeling van dit politie-speeltje, lijkt dan ook op zijn plaats. Het zou de uitzendingen van de Wietkopter ten goede komen, als er wat minder neurotisch zou worden geschakeld tussen normaal beeld en infra-rood.

(Bericht van www.mokumtv.nl/cannaclub.htm)

May
10

Terwijl er sprake was om Nederland, vanwege haar drugsbeleid, voor te dragen voor de Nobelprijs voor de Vrede, willen politieke bewegingen als de CDA en het PVV onze coffeeshops sluiten. Hoewel ze weten dat daardoor de criminaliteit, verslaving en straathandel gigantisch zal toenemen, om niet te spreken van de overlast.

Zo zou Wilders een voorbeeld kunnen nemen aan  zijn filmidool senator Arnold Schwarzenegger. Die wil de cannabis in California legaliseren. Natuurlijk blijft Balkenende een lulletje rozewater dat er heel erg trots op is nog nooit van zijn leven in een coffeeshop te zijn geweest. Terwijl president  Obama zegd ‘ook geïnhaleerd” te hebben toen hij een jointje opstak.

Daarom is het hard nodig het steeds strenger wordende beleid in Nederland aan de kaak te stellen. Om niet teveel achter te lopen bij de internationale ontwikkelingen op dit gebied.

Je zou denken dat buiten de zwaar gereformeerden elke Nederlander inmiddels weet dat cannabis okay is. Dat na een kwart eeuw coffeeshops er buiten de grenssteek bij de coffeeshops nooit melding werd gemaakt dat de politie massaal aanwezig moet zijn, om zoals dat bij de natte horeca het geval is, oproerige coffeeshopbezoekers tot minder laakbaar gedrag aan te moedigen.

Natuurlijk zou het niet leuk zijn voor de bereden politie en hondenbrigades als iedereen er maar op los ging blowen. Coffeeshopbezoekers hoeven niet binnen dranghekken tot rust en kalmte te worden vermaand. In weekblad Revu liet Jacqueline Woerlee van de organisatie voorafgaande aan de Cannabis Bevrijdingsdag weten dat cannabis okay is: ‘Cannabis is veilig, er is nog nooit iemand aan doodgegaan.’

‘Probeer dat een godsdienstwaanzinnige als Balkenende aan het verstand te brengen’, liet Reduan Sisaid (17) aan MokumTV weten. “Hij weet heus wel dat door die belachelijke heksenjacht op Nederwiet door de politie, de cannabis uiteindelijk wel in het criminele circuit terecht moet komen. Dacht je nu echt dat de smeris die helicopters kreeg om die zes wietplantjes op een zolderkamertje op te kunnen sporen? Die Hollanders geloven echt alles als het ze maar door een uniform wordt verteld.’

Zijn vriend Abdul (18):  ‘We hadden gelezen dat er hier grote wietwolken zouden hangen. Veroorzaakt door meer dan een miljoen Nederlanders die regelmatig wiet paffen.’

De Cannabis Bevrijdingsdag was ook een dag met levende geschiedenis. Ons gedoogbeleid danken we onder meer aan de Amsterdamse minister Irene Vorrink. Haar zoon Koos Zwart verzocht destijds aan Joost Belinfante (toen van CCC Inc.) een soort muzikale handleiding voor het zelf telen van wiet te schrijven. Het werd het bekendste nummer van Doe Maar: Nederwiet (Net zo goed als Congo…) Het optreden van Joost Belinfante (helaas zonder Doe Maar) was het hoogtepunt van deze dag. In de nieuwe versie van het nummer refereerde Joost aan de politiebestrijding met vuurwerp-helikopters en vroeg zich vertwijfeld af of hem ooit de rust zou zijn gegund gewoon, vredig een pijpje Nederwiet te roken. Hij vreesde van niet! 

Tenzij Balkenende bij de komende verkiezingen verpletterend wordt verslagen door D66 en alle drugsbestrijdingseenheden van de politie wegens geldgebrek worden opgeheven. Het is tenslotte crisis en alles is mogelijk.

Jacqueline Woerlee zei in de Revu terecht dat wiet bij Nederland. hoort: ‘We zouden het uit moeten dragen, want het hoort eigenlijk bij heel de wereld. Het is een kruid, volkomen veilig. Ik vind het diep triest dat het je steeds moeilijker wordt gemaakt om ergens cannabis te vinden…. Het plein kleurt zaterdag groen!’

Dat viel enigzins tegen. Op de site van Nieuwe Revu reageerde Dubboy B. met: ‘Was echt leuke dag. Misschien lukt het om alcoholisten massaal naar het Museumplein te lokken met gratis bier, dat “heel wietgebruikend Nederland” massaal gratis kwam paffen, nee. De grote belangstelling bleef beperkt tot een 80 tot 100 man/vrouw, waaronder de die-hards uit de begintijd van het gedoogbeleid. Jammer was wel dat Armand op deze dag ontbrak.’

May
09

Welcome to MokumTV.nl, broadcasting since 1982 in Amsterdam, the Holland Capital of the Free.